Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.dekastello.net/www/slamenajurta/plugins/templates/petr/template.php on line 23
Slaměná Jurta - Nepovedené projekty - Terminál Citadela Litvínov

Slaměná jurta

O všem, co vytváří přirozené podmínky existence organismů

Kategorie: Téma

Nepovedené projekty - Terminál Citadela Litvínov

Cílem projektu Terminál Citadela je úprava autobusových zastávek přestupního uzlu Citadela v Litvínově a úprava křižovatky Podkrušnohorská / K Loučkám. "Dále se jedná o úpravu chodníků, vybudování nových parkovacích míst / zálivy pro podélné stání. Projekt dále má v úmyslu řeit kompletní obměnu povrchů chodníků. Chodníkové plochy jsou doplněny o dva přechody, místo pro přecházení a bezbariérové prvky. V rámci akce bude přesunuto veřejné osvětlení. Následně je nutné kvůli vybudování autobusového zálivu přesunout sloup trakčního vedení tramvaje. V rámci sadových úprav dojde k náhradní výsadbě 40ks kultivaru tavolníku."

 

Toto zmiňuje průvodní zpráva k prováděcí dokumentaci. Právě zde je jeden z hlavních problémů. Ten se objevuje v poslední větě víše uvedené specifikace. Znamená to kácení vzrostlé borovice a znovu vysazování jiné zeleně. Avšak úplné kácení bylo zástupci města od začátku popíráno, a nakonec je vše jinak. Z jakého titulu to mohu tvrdit? Od začátku poukazujeme na chyby v projektu a podali jsme mnoho připomínek. Jsou tu velké pochybnosti a je nutno se ptát: Jakou důvěru může mít radní koalice, která zastírá a klame veřejnost? Je to jen arogance nebo hloupost či omezenost? 

 

Je třeba se vrátit na začátek. Na jaře roku 2019 byla veřejná prezentace dotyčného záměru [Terminal-Citadela-PREZENTACE.pdf], které jsem se též zúčastnil. Již zde jsme poukázali (já, Filip Marko, někteří opoziční zastupitelé a další veřejnost) na malou smysluplnost projektu, přinejmenším v prezentované podobě. Byly k tomu zaujaty dvě pozice:

 

1)  Celý projekt nepřináší žádná velká zlepšení dopravní situace, a dokonce se jeví v některých fázích jako kontraproduktivní (tj. vylepšení k horšímu). Hlavní odůvodnění projektu bylo a je, že je nutné přiblížit zastávku autobusu blíže k zastávce tramvaje. V reálu to znamená přesunout zastávku tak, aby tam, kde nyní začíná nástup, byl konec budoucí zastávky, což znamená úžasný posun o celých 25 m. Což všem oponentům připadlo jako zbytečné mrhání finančními prostředky. Tudíž až na vytvoření zálivu autobusové zastávky směr Koldum, se celý projekt jeví jako neúčelný.

 

2) Druhá pozice je, že má-li se projekt realizovat, tak je potřeba ho předělat. K tomu jsem vypracoval celý seznam připomínek [Terminál Citadela-PŘIPOMÍNKY.pdf], které jsem opozičním zastupitelům předložil k analýze (přímo jsem spolupracoval především s Filipem Markem) a pak byly zaslány na město. V záměru byly dvě pozitivní věci: a) záliv zastávky na Koldum a b) nová parkovací místa v oblasti staré zastávky směr centrum. Avšak i tyto návrhy bylo nutno pozměnit. Ostatní části záměru byly řešeny zcela či víceméně nevhodně. Například místo asi dvou parkovacích stání před bývalým nákupním střediskem Jednota byla navržena travnatá plocha. Kvůli výstavbě zálivu směr Koldum až 4 m za hranou přechodu (záliv směr centrum je přímo až na hranu přechodu) byly vzrostlé borovice ohroženy kácením.

 

 

Takto lze popsat základní charakteristiku problému. Na zaslaný celkový rozbor situace jsem dostal po nějaké době odpověď, ve které stojí, že některé připomínky byly akceptovány a projednány. Na připomínku bodu 3. Omezení záhonu a kácení stromu u tramvajové zastávky; bylo odpovědným pracovníkem paní Rambouskovou odpovězeno, že: "Redukce zeleně u tramvajové zastávky proběhne pouze v minimální nutné míře s ohledem na požadované parametry okolních ploch." [Terminal Citadala-ODPOVĚĎ NA PŘIPOMÍNKY.pdf]. Další připomínky řešil s paní Rambouskovou zastupitel Filip Marko [].

 

V tento moment jsme se víceméně museli spokojit se situací a s tím, že bez velké míry dodatkové energie se dále neposuneme. Věřili jsme, že dále situaci posunout nejsme schopni, aniž bychom museli vyvinout enormní úsilí. Doufali jsme, ve skrytu duše, v inteligenci a vynalézavost zodpovědných osob, které by měly jednat ve veřejném zájmu a investované finance zúročit tak, aby přinesly maximální efekt a přínos pro veřejnost. Mýlili jsme se však. Celé řešení situace bylo polovičaté a mírné úpravy dle připomínek celý projekt adekvátně neposunuly a obavy, že situace bude řešena v některých ohledech k horšímu, se potvrdily.

 

Pomyslná kapka trpělivosti však přetekla v momentě, kdy se projekt začal náhle po roce realizovat. Záhy jsme jeden den z čista jasna zjistili pokácení všech vzrostlých borovic, i když se tvrdilo, že kácení bude v nezbytně nutné míře. Navíc při osobním jednání, jsme byli ujišťováni, že ze čtyř borovic bude kácena jedna, maximálně dvě. Tak se to dalo interpretovat i z původního návrhu projektu, který v tomto ohledu změněn nebyl a zůstal stejný (změny se týkaly pouze některých našich připomínek, a zodpovědné osoby sami o sobě žádnou změnu a zlepšení do projetu nepřinesli). Z něj dle půdorysu vycházelo, že část zeleně v místě té současné bude zachována. Avšak to byl velký omyl. Dle finální projektové dokumentace [Terminal Citadela-FINÁLNÍ PROJEKT.pdf] se naplánovalo, že celá část se zelení a borovicemi bude vykácena a veškerá zemina v tomto místě odstraněna.

Především máme za to, že jsme byli odpovědnými osobami z městského úřadu oklamáni, ale obzvláště, že zásah v provedeném rozsahu nebyl vůbec nutný a takto provedený je neadekvátní k plánované výstavbě nové autobusové zastávky se zálivem. Považujeme to za ohromnou nedbalost, nezodpovědnost, nekompetentnost a přezíravost odpovědných osob.

 

Vzniklá situace mě fakt naštvala. Neváhal jsem a šel dotyčné místo stavby nafotit. Shodou okolností se do záběru dostali odpovědní pracovníci za stavbu, včetně zástupce města. Ti se chovali vůči mně arogantně a přezíravě, a jak ze stížnosti [Terminál Citadela-STÍŽNOST.pdf], kterou jsem zaslal na město, vyplývá, chovali si nezodpovědně a arogantně k celé společnosti, což jsem považoval až za výsměch. Proč? Protože všichni lidé v okolí tohoto místa nosili poctivě roušky, avšak tyto individua tím očividně pohrdali (až na jednoho a druhého spíše z alibismu), jelikož ani jeden ze zbývajících stojících v úzkém kroužku neměli roušky (včetně zástupce města). Nejde mi ani tak o porušování vládních nařízení, jako o jejich aroganci a přezíravost. Myslím, že tito vedoucí pracovníci a zástupce města by měli jít příkladem pro ostatní. Opak je však pravdou.

 

Kopii oficiální stížnosti jsem zaslal také všem zastupitelů. Má stížnost tím pádem byla tématizována v diskusi na zasedání zastupitelstva [21. zasedání Zastupitelstva města Litvínova 26.11.2020 - video Youtube] jako jedna z otázek Petra Globočníka (v čase 15:51:10 a hodině záznamu 2:04:35) a na ni odpovídala (jako předběžné vyjádření paní starostka Bláhová (v čase 15:56:05 a hodině záznamu 2:09:32). Cituji: 

„Na první prošetření jsme nedospěli k závěru … že jsme někoho uvedli v omyl, protože na veřejném projednání zaznělo, že kácení bude v nezbytně nutném rozsahu (kdy veřejné projednání bylo někdy v roce 2017 – nevím přesně, je to nějakou dobu zpět). To veřejné projednání se dělá vždy po první fázi investiční přípravy a v té době jaksi zřejmě nebyly veškeré informace k dispozici, protože to se dělá až návazných stupních přípravy a zřejmě se tam stalo to, že jsem tam deklarovali na tom veřejném projednání, že tam bude zeleň kácena v nezbytně nutném rozsahu a v nezbytně nutném rozsahu byla také kácena. Zřejmě se teď v té investiční přípravě přišlo na to, že to je nezbytně nutné a ráda bych vás ujistila, že tam bude náhradní výsadba.

Co se týče té vyhlášky … tak jsme nedospěli ke stejnému závěru [jako je ve stížnosti]. Mimořádné nařízení [vyhlášení Ministerstva zdravotnictví z 19. října 2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN na základě Rozhodnutí vlády ČR] porušeno nebylo, protože pracovníci, podle jejich vyjádření,  dodržovali rozestupy 1,5m. Z té fotky to úplně patrné není. Ale hovořili jsme s nimi, a hlavně se to neodehrálo na zastávce, protože to není a nebyla v ten moment funkční. Takže výklad [stěžovatele], že se ti zaměstnanci pohybovali na stavbě, tedy vlastně na zastávce, kde je povinnost nosit roušku, tak jsme vyhodnotili, že není relevantní, protože je to nyní stavba, tak se o zastávku nejedná.“ ...

Jsou to předběžné odpovědi a celá záležitost se dle vyjádření starostky ještě šetří, jelikož se jedná o stížnost podanou oficiálně, na kterou město musí reagovat. Nicméně nepředpokládám, že se odpověď bude výrazně lišit od toho, co zaznělo na zasedání.

 

V celé kauze se nejedná ani tak o pokácené borovice nebo jestli někdo má, či nemá roušku, i když by ji měl mít. Podstatné je, co nám to ukazuje. A co to je? Je to především nekompetentnost úředníků městského úřadu a přezíravost radních a některých dalších zastupitelů, až na čestné výjimky – ale tací se dovedou ozvat a brát se za věci veřejné, aby měly smysl a peníze byly utráceny smysluplně. Z kauzy je též patrné, že celá situace mohla být řešena jinak a lépe. Pak se samozřejmě dalo vyhnout všem tematizovaným problémům, anebo celou investici zužitkovat mnohem lépe a vytěžit z projektu více prospěchu pro veřejnost. Stačily jen drobnosti. Avšak k tomu by musela být nejen politická vůle a korektnost, ale samostatnost úředníků a ochota na participaci. Jinak si připadáte jako hlupáčci, kteří ničemu nerozumí a oni, co májí moc a pozice, vědí vše mnohem lépe. Nicméně opak je pravdou, jelikož oni bývají většinou odtrženi od reality a pak věci řeší jen povrchně nebo až alibisticky. Takové úředníky a politické zástupce však veřejnost nepotřebuje, jelikož jsou společnosti spíše na škodu. Je potřeba lidí schopných, otevřených, chápajících, vstřícných, takových, kteří dovedou dělat logické a empatické rozhodnutí a úsudky. Takových, pro které je zájem celku přednější než individualisté přístupy.

 

Na závěr nás může napadat již jen „filosofická“ otázka či spíše úvaha: Jak se bude chovat veřejnost a celá společnost, když nejdou příkladem zodpovědné osoby. Jsou snad nadřazeni nad ostatní? Pravděpodobně si to myslí, jak se často v životě s tím setkáváme. Jak může být pak celá společnost zodpovědná k sobě a k budoucím generacím? Jak se může společnost rozvíjet a přežít jako celek, když jsme schopni do krve hájit zájmy našich dětí a ostatní ať třeba zhynou. Myslím, že takováto společnost je odsouzena k zániku, jako jiné dřívější civilizace na této planetě; pokud se nezmění alespoň nadpoloviční většina společnosti. Avšak ani to nemusí stačit, jelikož ti uvědomělí jsou většinou mírumilovní a slušní, kdežto egoističtí jedinci jsou vesměs agresivní a jsou nakonec schopni ovládat masy – jak z historie a současnosti můžeme poučit.

 

přílohy:

- Veřejná prezentace projektu na jaře 2019 - pdf

- Vznesené připomínky k návrhu projektu - pdf

- Odpověď na zaslané připomínky odpovědným úředníkem města - pdf

- Finální prováděcí projekt - pdf

- Stížnost na číst realizace projektu - pdf

 

fotogalerie:

... nepovedene-projekty-terminal-citadela-litvinov

 

odkazy:

Veřejná zakázka: Přestupní terminál Citadela v Litvínově - Veškeré dostupné údaje, které zvěřejnil městký úřad 2020

- Veřejná zakázka: K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace - Prezentace studia 2019 a přípravy záměru

 

 

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, Kácení odpovědět
Jestliže Vám lhali, že mají/nemají v plánu borovice pokácet je špatné. Na druhou stranu, lokalitu znám a z dendrologického hlediska byly borovice takříkajíc "za zenitem". Stín asi vrhali v parném létě příjemný, ale nově vysázené keře budou jistě lepším útočištěm pro hmyz a ptactvo.
, Stromy odpovědět
Tady se jenom kácí, podle mě na objednávku..


 •  SunLight CMS  •  administrace